Chủ đầu tư: Dự án tư nhân
Địa điểm: An Giang
Năm thực hiện: 12/2022